Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi Serwisu oraz Witryny. Korzystanie z Serwisu i/lub Witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności.
 2. Użyte w Polityce Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  a) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i/lub Witrynę,
  b) Administrator – administratorem danych jest spółka Advise Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 51, 40-067 Katowice, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000772715, NIP 6342951718, REGON 382616831, adres email: pawel@adviseltd.com.
  c) Witryna – strona internetowa pod adresem https://www.adviseltd.com/.
  d) Serwis - platfroma internetowa pod adresem https://app.adviseltd.com/.
  e) Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Witryny i/lub Serwisu.

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Dane, w tym dane osobowe, to pozyskane za pomocą formularzy przez Ciebie pozostawione w trakcie wizyty w Serwisie i/lub Witrynie.
 2. Przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, email, adres IP.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c) w zakresie i celu realizacji usługi polegającej na analizie podanej strony docelowej i wygenerowaniu w Serwisie raportu rekomendacji zmian na stronie docelowej poprawiającego współczynnik konwersji,
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  e) w zakresie wysyłki treści marketingowych (informacji handlowej) w formie newslettera.
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  a) dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  b) ich sprostowania,
  c) usunięcia,
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) oraz przenoszenia danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.
 7. Koordynatorem spraw dotyczących ochrony danych osobowych jest: Paweł Sałajczyk adres: ul. Mikołowska 51, 40-067 Katowice, kontakt elektroniczny: pawel@adviseltd.com.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych do czasu cofnięcia zgody, lecz nie dłużej niż: 3 lata.
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

§ 2

Administrator Danych Osobowych

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Serwisu oraz z Witryny.
 3. Dane osobowe podawane w Serwisie i/lub na Witrynie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób postronnych za wyjątkiem Administratora, podmiotów współpracujących oraz uprawnionych osób po stronie Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 5. Administrator może podpowierzyć dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Podpowierzenie odbywa się grup odbiorców: systemy typu CRM, CMS, systemy do email marketingu, operatorzy płatności, systemy analityczne.
 6. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Oświadczamy, że:
  a) przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie odwiedzającego Serwis i/lub Witrynę, dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na nas prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegamy,
  b) zapewniamy, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
  c) podejmujemy wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
  d) przestrzegamy warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

§ 3

Ochrona Danych Osobowych

 1. Serwis oraz Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, Serwis i/lub Witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do Serwisu i/lub Witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Serwisu i/lub Witryny. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność Serwisu i Witryny i dostosować go lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Cookies gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w Serwisie i w Witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Narzędzia analityczne korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.
 4. Każda osoba przeglądająca Serwis i/lub Witrynę powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości działania Serwisu i/lub Witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.
 5. Na naszym Serwisie i Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny oraz utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu i/lub Witryny;
  b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień;
  c) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  d) “statystyczne”, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o odwiedzających Serwis i/lub Witrynę.

§ 4

Informacje o cookies

Ta strona używa plików cookies w celach analitycznych. Polityka Prywatności.